1.1.1 องค์ประกอบในการพิจารณาปริมาณงาน

องค์ประกอบในการพิจารณาปริมาณงาน

1. ปริมาณงานในหน้าที่  หมายถึง
     1.1  ภาระงานตามคำบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)
     1.2  ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เป็นงานที่ต้องใช้วิชาชีพ  หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน
     1.3 งานที่ปฏิบัติสำเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย

ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
Comments