1.2.1 องค์ประกอบในการพิจารณาคุณภาพงาน

องค์ประกอบในการพิจารณาคุณภาพงาน

1. คุณภาพงานในหน้าที่ หมายถึง
     2.1 ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการทำงาน
     2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร
     2.3 ความรอบรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

Comments