1.2 คุณภาพงาน

ปีงบประมาณ 2558-9
      ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2558
      ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2559


ผลการดำเนินคุณภาพงานศูนย์ตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งองค์ประกอบคุณภาพงานในหน้าที่
1นางสาวชุติมา  มูลดับผู้อำนวยการ/
หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน   
1.1 ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการทำงาน
1.1.1  ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน
          1.1.1.1  หลักการบริหารจัดการ (POLC)
          1.1.1.2  หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
          1.1.1.3  หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
          1.1.1.4  หลักการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้         
          1.1.1.5  หลักการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
          1.1.1.6  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
          1.1.1.7  หลักการบริหารจัดการควบคุมภายใน
          1.1.1.8  หลักการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
          1.1.1.9  หลักการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
          1.1.1.10  หลักการการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
          1.1.1.11  หลักการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
1.1.2  เทคนิคในการปฏิบัติงาน
          1.1.2.1  เทคนิคการบริหารจัดการ (POLC)
          1.1.2.2  เทคนิคการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
          1.1.2.3  เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
          1.1.2.4  เทคนิคการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
          1.1.2.5  เทคนิคหลักการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
          1.1.2.6  เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง
          1.1.2.7  เทคนิคการบริหารจัดการควบคุมภายใน
          1.1.2.8  เทคนิคการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
          1.1.2.9  เทคนิคการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
          1.1.2.10 เทคนิคการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
          1.1.2.11  เทคนิคการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
1.1.3  วิธีการในการทำงาน/การปฏิบัติงาน
           1.1.3.1  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ (POLC)
           1.1.3.2  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
           1.1.3.3  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
           1.1.3.4  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
           1.1.3.5  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
           1.1.3.6  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
           1.1.3.7  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการควบคุมภายใน
           1.1.3.8  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
           1.1.3.9  วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
           1.1.3.10 วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
           1.1.3.11 วิธีการ/ปฏิบัติงานการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร
1.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัตด้วยวาจา
          1.2.1.1 การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการ (POLC) 
          1.2.1.2 การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
          1.2.1.3 การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
          1.2.1.4  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
          1.2.1.5  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
          1.2.1.6  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
          1.2.1.7  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการควบคุมภายใน
          1.2.1.8  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
          1.2.1.9  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
          1.2.1.10  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
          1.2.1.11  การสื่อสารต่อบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติด้วยลายลักษณ์อักษร
          นวัตกรรมสารสนเทศเชิงบูรณาการศูนย์ตรวจสอบภายใน (ERP Model Organization) 
         1.2.2.1 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการ (POLC) 
         1.2.2.2 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
         1.2.2.3 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
        1.2.2.4 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
        1.2.2.5 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
        1.2.2.6 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
        1.2.2.7 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการควบคุมภายใน
        1.2.2.8 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
        1.2.2.9 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
        1.2.2.10 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
        1.2.2.11 การจัดทำเอกสารรายงาน/นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความรอบรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
1.3.1  ความรอบรู้
        1.3.1.1 หลักการการบริหารจัดการ (POLC)
        1.3.1.2 หลักการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)
        1.3.1.3 หลักการการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)
        1.3.1.4 หลักการการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
        1.3.1.5 หลักการการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ
        1.3.1.6 หลักการการบริหารจัดการความเสี่ยง
        1.3.1.7 หลักการการบริหารจัดการควบคุมภายใน
        1.3.1.8 หลักการการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน
        1.3.1.9 หลักการการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
        1.3.1.10 หลักการการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
        1.3.1.11 หลักการการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
1.3.2  ประสบการณ์ในการทำงาน
        1.3.2.1  ด้านการบริหารความเสี่ยง 1 ปี
        1.3.2.2  ด้านการควบคุมภายใน 1 ปี
        1.3.2.3  ด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี
        1.3.2.4  ด้านนวัตกรรมสารสนเทศ เว็บไซต์-กลูเกิลไซต์-กลูเกิลไดร์ฟ-กลูเกิลฟอร์ม 1 ปี
        1.3.2.5  ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ 1 ปี
        1.3.2.6  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ปี
        1.3.2.7  ด้านการบริหารจัดการศูนย์ตรวจสอบภายใน 1 ปี

2นางสาวแสงรวีย์  พรหมดีนักตรวจสอบภายใน1.1 ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการทำงาน

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร

1.3 ความรอบรู้และประสบการณ์ในการทำงาน


3ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  เนตรวงษ์นักวิชาการศึกษา1.1 ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการทำงาน

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร

1.3 ความรอบรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

 ศูนย์ตรวจสอบภายใน
นางสาวชุติมา  มูลดับ
นางสาวแสงรวีย์  พรหมดี
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  เนตรวงษ์

 ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้ในภาพรวมของศูนย์ตรวจสอบภายใน
1. นวัตกรรมสารสนเทศ ERP Model Organization
2. นวัตกรรมสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง : Risk Management (RM)
3. นวัตกรรมสารสนเทศการควบคุมภายใน : Internal Control (IC)
4. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบภายใน : Internal Audit (IA)
5. นวัตกรรมสารสนเทศยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายใน Innovation Strategies Internal Audit : (ISIA)
6. นวัตกรรมสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์ตรวจสอบภายใน ระยะที่ 1 (พัฒนาระยะที่ 2)
7. นวัตกรรมสารสนเทศต้นแบบเว็บไซต์บริหารจัดการองค์การ ระยะที่ 2
8. นวัตกรรมสารสนเทศการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ (Innovation IAQA)
9. นวัตกรรมสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (Innovation QA)
10. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการเงิน (Financial Auditing)
11. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน (Operation Performance Auditing)
12. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
13. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการบริหาร (Management Auditing)
14. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)
15. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ (Information System Auditing)
16. นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
17. นวัตกรรมสารสนเทศการกำกับ ดูแล กิจการที่ดี
18. นวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (Innovation HRM Model)
19. นวัตกรรมสารสนเทศคู่มือการปฏิบัติงาน (WM)
Comments