1.3 หลักการ "KUSAP" บุคลากรแบบมืออาชีพ

หลักการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ

           หลักการ "KUSAP" บุคลากรแบบมืออาชีพ

ลำดับที่ชื่อ-สกุล คำนิยามแนวทางการปฏิบัติงาน
1นางสาวชุติมา  มูลดับ
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน
"KUSAP" 

 1.  ความรู้ : (K=Knowledge)1.หลักการบริหารจัดการ (POLC)  
2.หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)  
3.หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)  
4.หลักการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้  
5.หลักการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ  
6.หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง  
7.หลักการบริหารจัดการควบคุมภายใน  
8.หลักการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน  
9.หลักการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ  
10.หลักการการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
11. หลักการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  2.  ความเข้าใจ (U=Understanding)1.หลักการบริหารจัดการ (POLC)  

2.หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIEC)  

3.หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM/Competency)  

4.หลักการบริหารจัดการวัฒนธรรมนวัตกรรมและสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้  

5.หลักการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/นวัตกรรมสารสนเทศด้านต่างๆ  

6.หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง  
7.หลักการบริหารจัดการควบคุมภายใน  
8.หลักการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน  
9.หลักการบริหารจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ


 

10.หลักการการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
11. หลักการบริหารจัดการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  3.  ทักษะ (S=Skill) 
  4.  ทัศนคติ (Attitude) 
  5.  พฤติกรรม (B=Behavior)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
คำนิยาม
         "KUSAP"
                1.  ความรู้ : (K=Knowledge)
                2.  ความเข้าใจ (U=Understanding)
                3.  ทักษะ (S=Skill)
                4.  ทัศนคติ (Attitude)
                5.  พฤติกรรม (B=Behavior)  

Comments