2.1 หลักการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน

2) การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน  (Procurement / Employment Process)
             การวางแผนการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานตามความรู้ ความสามารถ  พฤติกรรมทัศนคติทางบวก แบบมืออาชีพ (Competency)  โดยบุคลากรในหน่วยงานควรองค์ประกอบ ดังนี้
                       3.1 มีความรู้พื้นฐานเชิงบูรณาการของศาสตร์ที่หลากหลายต่อการพัฒนา เช่น การบริหารจัดการ/ยุทธศาสตร์/การจัดการทรัพยากรบุคคล  การเงินและบัญชี กฎหมาย  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
                       3.2 มีความสามารถต่อการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภาครัฐและมาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในองค์การสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
                       3.3 พฤติกรรมทัศนคติทางบวก การแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถแบบมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการมากกว่าการจับผิด และทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์องค์การแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมที่ดี “Good and Good Together” เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
Comments