1.1 ปริมาณงาน

ปีงบประมาณ 2558-9
      ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
      ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2559
      ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2559

           ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในมีการมอบหมายภาระงานต่อบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร   โดยกำหนดงานที่่รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์การของหน่วยงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานร่วมกัน และกำหนดผู้รับผิดชอบตามฝ่ายงาน  ดังนี้

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ
1นางสาวชุติมา  มูลดับผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานหลัก
     งานที่ได้รับมอบหมายประจำตามตำแหน่งงาน หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ดังนี้
           1.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป  
           2.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร การพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน
           3.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร การพัฒนาฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศ/การให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพการตรวจสอบ  
           4.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป  
      1.1  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารระบบงานสารบัญ  
      1.2  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารทรัพยากรบุคคล  
      1.3  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
      1.4  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารงบประมาณ  
      1.5  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารวัสดุสำนักงาน
      1.6  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารกระบวนการดำเนินงาน  
      1.7  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
      1.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการระบบงานสารบัญ                    
            1.1  หนังสือราชการภายนอก  
            1.2  หนังสือราชการภายใน  
            1.3  หนังสือประทับตรา  
            1.4  หนังสือสั่งการ  
            1.5  หนังสือประชาสัมพันธ์  
            1.6  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
      2.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล  
            2.1  การคัดสรร  
            2.2  การพัฒนา  
            2.3  การรักษา  
            2
.4  การใช้ประโยชน์
                   ประกอบด้วย
                            1) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนพัฒนาบุคลากร/กรอบอัตรากำลัง/โครงสร้างองค์การ (HRM Strategy) 
                            2) การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Management HR/Planning & Strategic)  
                                     2.1) ปริมาณงาน Work Load Analysis / Work Force Analysis 
 
                                     2.2) ปริมาณงานตามคุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Job Description / Job Specification 
 
                            3) การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน (Procurement / Employment Process) 
 
                           4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน) 
 
                           5) การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development) 
 
                           6) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline) 
 
                           7) การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration) 
 
                           8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health) 
 
                           9) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations) 
 
                         10) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research) 
       3.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการนโยบายและแผน  
              3.1  แผนยุทธศาสตร์  
              3.2  แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
              3.3  โครงการ/กิจกรรม  
              3.4  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
       4.   กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการบริหารงบประมาณ  
             4.1  การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ      
             4.2  รายงานทางการเงินและงบประมาณ  
             4.3  รายงานสภาพคล่องทางการเงิน/อัตราส่วนทางการเงิน  
       5.   กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการบริหารวัสดุสำนักงาน  
             5.1  วัสดุสำนักงาน  
             5.2  ครุภัณฑ์  
             5.3 โปรแกรมควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
      6.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม วางรูปแบบระบบการบริหารจัดการบริหารกระบวนการดำเนินงานห่วงโซ่คุณค่า  
             6.1 การบริการหน่วยงานห่วงโซ่คุณค่า  
             6.2 การบริหารจัดการทันสถานการณ์เชิงบูรณาการ                       7.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน  
      1.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
      2.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)  
      3.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
      4.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)  
      5.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)  
      6.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  
      7.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
      1.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)          
                1.1  คู่มือการตรวจสอบทางการเงิน  
                1.2  พัฒนากระดาษทำการทางการเงิน  
                1.3  รายงานการตรวจสอบทางการเงินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
                1.4  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบทางการเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      2. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)  1
                2.1  คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงาน  
                2.2  พัฒนากระดาษทำการดำเนินงาน  
                2.3  รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
                2.4  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายในอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      3. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
               3.1  คู่มือการตรวจสอบการบริหาร  
               3.2  พัฒนากระดาษทำการการบริหาร  
               3.3  รายงานการตรวจสอบการบริหารเพื่อการปรับปรุงพัฒนา                3.4  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบการบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)  
               4.1  คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด  
               4.2  พัฒนากระดาษทำการการปฏิบัติตามข้อกำหนด  
               4.3  รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
               4.4  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       5. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)  
               5.1  คู่มือการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  
               5.2  พัฒนากระดาษทำการระบบงานสารสนเทศ  
               5.3  รายงานการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
               5.4  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายในอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        6. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  
              6.1 คู่มือการตรวจสอบพิเศษ  
              6.2 พัฒนากระดาษทำการพิเศษ  
              6.3 รายงานการตรวจสอบพิเศษเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
              6.4 เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
        7.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.  ภารกิจ นโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร การพัฒนาฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศ/การให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพการตรวจสอบ  
        1.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนานวัตกรรม/การจัดการความรู้/แหล่งเรียนรู้/การบูรณาการ  
        2.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนางานวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
        3.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน/เว็บไซต์  
        4.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้การตรวจสอบภายใน  
        5.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาการตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ
        6.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในภายในมหาวิทยาลัย  
        7.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  
        8.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้อง  
        9.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการให้คำปรึกษาและแนะนำ  
       10.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
        11.  กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
        12 การจัดทำบทความ/งานวิจัย/หลักสูตรอบรมด้านการกำกับ ติดตาม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และด้านการตรวจสอบภายใน เชิงบูรณาการ เพื่อขยายองค์ความรู้ต่อบุคลากรในหน่วยงานและหน่วยรับตรวจนำไปใช้ประโยชน์
        13 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากทั้งหน่วยงานตนเอง/มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ด้านอื่นๆ เพื่อนำสู่นวัตกรรมระดับบุคคลให้หน่วยรับตรวจ/ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ 
        14.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
        1.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนานวัตกรรม/การจัดการความรู้/แหล่งเรียนรู้/การบูรณาการ  
             1.1  นวัตกรรมการตรวจสอบภายใน/ที่เกี่ยวข้อง เช่น นวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  
             1.2  การจัดการความรู้การตรวจสอบภายใน/ที่เกี่ยวข้อง เช่น วีดีทัศน์ เอกสารนำเสนอในรูปแบบต่างๆ  
             1.3  การสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้การตรวจสอบภายใน/ที่เกี่ยวข้อง
         2.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนางานวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
              2.1  บริหารการพัฒนางานวิจัยการตรวจสอบภายใน/ที่เกี่ยวข้อง  
              2.2  บทความวิชาการระดับชาติ/ที่เกี่ยวข้อง  
              2.3  บทความวิชาการระดับนานาชาติ/ที่เกี่ยวข้อง   
        3.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน/เว็บไซต์  
              3.1  พัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน  
              3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์
        4.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้การตรวจสอบภายใน                         4.1  พัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้การตรวจสอบภายใน  
              4.2  สร้างทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนามากกว่าการจับผิด
              4.3  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวโน้มการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ทั่งทั้งองค์การ
         5.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการพัฒนาการตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ  
              5.1  พัฒนารูปแบบการตรวจสอบภายในในบริบทที่เหมาะสมของระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
              5.2  พัฒนารูปแบบการตรวจสอบภายในในบริบทที่เหมาะสมของระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์วิชากร/หน่วยงาน/ฝ่ายงาน สู่ความเป็นเลิศ  
              5.3  พัฒนารูปแบบการตรวจสอบภายในในบริบทที่เหมาะสมของระดับบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
          6. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในภายในมหาวิทยาลัย  
               6.1  รับนโยบายจากผู้บริหาร  
               6.2  ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์  
               6.3  ลงภาคสนาม  
               6.4  ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน/คณะดำเนินงานตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์วิชากร/หน่วยงาน/ฝ่ายงาน
         7.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  
                7.1  รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                7.2  ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์  
                7.3  เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา  
                7.4  ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
         8.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้อง  
                 8.1  การบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้อง        
                 8.2  การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชี้นำสังคมต่อการส่งเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         9.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการให้คำปรึกษาและแนะนำ  
                 9.1  คลินิกให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
                 9.2  คลินิกให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
        10.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
               10.1  รับนโยบายจากกรมบัญชีกลางรับการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
               10.2  วางแผนการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
               10.3  วางแผนการการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน อ้างอิง รับการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน  10.4  การประสานงานรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน/งานที่เกี่ยวข้อง
         11.  กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุม บริหารการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
                10.1  รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยการรับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
                10.2  วางแผนการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
                10.3  วางแผนการการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน อ้างอิง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
                10.4  การประสานงานรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง/งานที่เกี่ยวข้อง  
         12.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานรอง  
         1.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสอดคล้องตามพันธกิจมหาวิทยาลัย/นโยบายของรัฐบาล  
                 1.1  สนับสนุนด้านพันธกิจการผลิตบัณฑิต  
                 1.2  สนับสนุนด้านพันธกิจการวิจัย  
                 1.3  สนับสนุนด้านพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม  
                 1.4  สนับสนุนด้านพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  1.5  สนับสนุนด้านอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Specification) : งานความสามารถและทักษะพิเศษ
       ที่ปรึกษาเชิงรับ-เชิงรุก (ภาคสนาม-ออนไลน์)
       1.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศแผนยุทธศาสตร์        
       2.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการองค์การ        3.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  
       4.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง  
       5.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการควบคุมภายใน
       6.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศตรวจสอบภายใน  
                 6.1  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการเงิน (Financial Auditing)  
                 6.2  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing)  
                 6.3  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Auditing)  
                 6.4  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการบริหาร (Management Auditing)
                 6.5  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)  
                 6.6  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ (Information System Auditing)
                 6.7  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  
        7.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ  
        8.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา  
        9.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศคู่มือการปฏิบัติงาน  
       10.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศ PMQA    
       11.  ที่ปรึกษาแนะนำนวัตกรรมสารสนเทศ ERP  Model


2นางสาวแสงรวีย์  พรหมดีนักตรวจสอบภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานหลัก
      ฝ่ายการตรวจสอบ ให้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ดังนี้
           1. แผนการตรวจสอบภายใน
           2. แผนปฏิทินการตรวจสอบภายใน
           3. โครงการการตรวจสอบภายใน/สรุปรายงาน
           4. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
           5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
           6. รายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ/การลงภาคสนาม
           7. รายงานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐศูนย์ตรวจสอบภายใน
              7.1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มีจำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
                      1). กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
                      2). การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และเที่ยงธรรม
                      3). ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน  
                      4). การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
                      5). การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
                      6). การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
              7.2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มีจำนวน 10 ประเด็น ประกอบด้วย
                      1). การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและ อนุมัติแผนการตรวจสอบ
                      2). การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
                      3). งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
                      4). นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน                       5). รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน    
                      6). กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ  
                      7). การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
                      8). การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  
                      9). รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
                    10). การติดตามผลการตรวจสอบ
            8. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
            9. รายงานการบริหารความเสี่ยงศูนย์ตรวจสอบภายใน
           10. รายงานการควบคุมภายในศูนย์ตรวจสอบภายใน
           11  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายใน
           12. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในเพื่อนำสู่นวัตกรรมที่เหมาะสมของตนเอง
           13. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากทั้งหน่วยงานตนเอง/มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ด้านอื่นๆ เพื่อนำสู่นวัตกรรมระดับบุคคลให้หน่วยรับตรวจ/ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ 
           14. ประสานงานด้านการตรวจสอบภายใน
           15. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานรอง 
      1.  ให้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ผู้อ่านวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในมอบหมาย/ที่เกี่ยวข้อง 
      2.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสอดคล้องตามพันธกิจมหาวิทยาลัย/นโยบายของรัฐบาล
              2.1  สนับสนุนด้านพันธกิจการผลิตบัณฑิต 
              2.2  สนับสนุนด้านพันธกิจการวิจัย  
              2.3  สนับสนุนด้านพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม  
              2.4  สนับสนุนด้านพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
              2.5  สนับสนุนด้านอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  เนตรวงษ์นักวิชาการศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานหลัก 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
      1. จัดการรวบรวมข้อมูล/ไฟล์เอกสาร แผนงบประมาณ
              1.1) แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีศูนย์ตรวจสอบภายใน
              1.2) แผนงาน/โครงการ/ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
              1.3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีศูนย์ตรวจสอบภายใน
       2. จัดการรวบรวมข้อมูล/ไฟล์เอกสาร งานธุรการ จัดประชุม/สัมมนา/อบรม และประสานงานต่างๆ 
               2.1) บันทึกข้อความส่งต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
               2.2) รับบันทึกข้อความจากหน่วยงานภายในและภายนอก
               2.3) จัดระบบสารสนเทศงานธุรการเพื่อการสืบค้นได้ง่าย
       3. จัดการรวบรวมข้อมูล/ไฟล์เอกสารด้านการบริหารงานทั่วไป และจัดระบบสารสนเทศข้อมูลหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
               3.1) งานธุรการ/ทะเบียนคุม-บันทึกข้อความรับ-ส่ง
               3.2) รายงานการไปราชการ
               3.3) รายงานการประชุม
               3.4) รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบภายใน
               3.5) การเบิก-งบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง
               3.6) รายงานการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินศูนย์ตรวจสอบภายใน/โปรแกรมควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง
               3.7) คำสั่งต่างๆ
        4. จัดการรวบรวมข้อมูล/ไฟล์เอกสารด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบสารสนเทศข้อมูลหน่วยงานอย่างเป็นระบบ                               4.1) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนพัฒนาบุคลากร/กรอบอัตรากำลัง/โครงสร้างองค์การ (HRM Strategy)
                 4.2) การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Management HR/Planning & Strategic)
                           4.2.1) ปริมาณงาน Work Load Analysis / Work Force Analysis
                           4.2.2) ปริมาณงานตามคุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Job Description / Job Specification
                 4.3) การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน (Procurement / Employment Process)
                 4.4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน)
                 4.5) การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development)
                 4.6) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline)
                 4.7) การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration)
                 4.8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health)
                 4.9) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations)
                 4.10) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research)
           5. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อนำสู่นวัตกรรมที่เหมาะสมของตนเอง
           6. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากทั้งหน่วยงานตนเอง/มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ด้านอื่นๆ เพื่อนำสู่นวัตกรรมระดับบุคคลให้หน่วยรับตรวจ/ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ 
           7. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job  Description) : งานรอง
      1. ให้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในมอบหมาย/ที่เกี่ยวข้อง
      2.  ภารกิจงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสอดคล้องตามพันธกิจมหาวิทยาลัย/นโยบายของรัฐบาล
             2.1  สนับสนุนด้านพันธกิจการผลิตบัณฑิต
             2.2  สนับสนุนด้านพันธกิจการวิจัย  
             2.3  สนับสนุนด้านพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม  
             2.4  สนับสนุนด้านพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
             2.5  สนับสนุนด้านอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

    

 ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
Comments