1. การกำหนดกลยุทธ์วางแผนกำลังคน

ปีงบประมาณ 2558-9
ศูนย์ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบภายใน 
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
 1นายภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบภายใน  
 2นางกรรณิกา  มีมากที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบภายใน  
 3จ่าสิบตรีศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  กลาสีภรัทวัชที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบภายใน  
 4นายณฤทธิ์  จึงสมานที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบภายใน 

บุคลากรศูนย์ตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
 1นางสาวชุติมา  มูลดับผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในคู่มือการปฏิบัติงาน
https://drive.google.com/drive/folders/0B-s0bmr7rDsJY2xZMHJQSi1oNTA
 2นางสาวแสงรวีย์  พรหมดีนักตรวจสอบภายใน 
 3ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  เนตรวงษ์นักวิชาการศึกษา 
 1.  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Strategy)

         ศูนย์ตรวจสอบภายในกำหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการคัดสรร  พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์   ดังนี้
                         1.  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Strategy)
                         2.  การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Management HR/Planning & Strategic) 
                                     2.1) ปริมาณงาน Work Load Analysis / Work Force Analysis  
                                     2.2) ปริมาณงานตามคุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Job Description / Job Specification   
                         3.  การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน (Procurement / Employment Process)  
                         4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน)  
                         5.  การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development)  
                         6.  การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline)  
                         7.  การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration)   
                         8.  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health)  
                         9.  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations)  
                       10.  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research) 


อ้างอิง

ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
ĉ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี,
15 ก.ย. 2559 19:05
Comments