3.1 หลักการการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน)

            การวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน PA : Performance Appraisal  การวัดคนในหน่วยงานตามแบบฟอร์มการประเมินแบบมืออาชีพ (Competency) เพื่อเตรียมสู่การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และเตรียมบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเตรียมบุคลากรทดแทนตำแหน่งเดิมที่ต้องสูญเสียไปหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้พัฒนาบุคลากรที่มีขีดความสามารถหรือขีดระดับความสามรถในการปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องและเพื่อบรรลุตามบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายจากภาครัฐ เช่น โครงการ Fast Track การฟูมฟักบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เตรียมปูทางสู่งานที่ท้าทาย หลากหลาย ประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามสายงานอย่างมั่นคงและก้าวหน้า
Comments