4.1 หลักการพัฒนากำลังคน

4) การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development)
                        
              นโยบายการวางแผนการพัฒนากำลังคน HRD : Human Resource Development            
              ตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/การจัดการความรู้/วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน/องค์การเสมือนจริง  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการมากกว่าการจับผิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
Comments