5.1 หลักการรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน

5) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline)
                         
             นโยบายการวางแผนการรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน Discipline การปฏิบัติงานตามกฎหมายเยี่ยงวิชาชีพ โดยให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายจากภาครัฐ โดยวัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย 
                         (1) เพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ 
                         (2) และมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
             ดังนั้น การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน( Discipline ) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน เช่น 
                          1. ความรู้และความสามรถและคุณสมบัติส่วนบุคคล 
                          2. ปริมาณงานและคุณภาพของการดำเนินงาน 
                          3. ความคิดสร้างสรรค์ 
                          4. ทักษะในการปฏิบัติงาน 
                          5. บุคลิกภาพ เจตคติและค่านิยมในการทำงาน เป็นต้น
Comments