6.1 หลักการบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน

6) การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration)

              นโยบายการกำหนดการวางแผนการบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน Compensation Administration  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ วิธีการประเมินค่างาน ประกอบด้วย 
                          1. วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Job Ranking) 
                          2. วิธีการจัดลำดับงาน (Job Grading) 
                          3. วิธีการเปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน (Factor Comparison Method) เป็นต้น
Comments