7.1 หลักการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

7) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health)

            นโยบายการวางแผนการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน Safety and Health เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้เราทราบว่าตำแหน่งงานต่าง ๆ มีสภาพแวดล้อมและลักษณะการทำงานอย่างไร ให้เห็นถึงความปลอดภัยและสิ่งที่อาจกระทบตอสุขภาพอนามัย  ซึ่งจะทำให้องค์การได้จัดเตรียมเกี่ยวกับระบบการป้องกันไว้ล่วงหน้า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้จากข้อมูลและรายละเอียดจากการวิเคราะห์งาน และทำให้พนักงานไม่มีความเสียงต่อการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพต่อไป 
Comments