8.1 หลักการสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน

8) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations)

              นโยบายการวางแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์การ Labor Relations  โดยการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่การจัดการความรู้/วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน/องค์การเสมือนจริง  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแบบมืออาชีพ การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Work Life) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  เรื่องแรงงานสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย รายละเอียดลักษณะของงานจะเป็นมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่งว่าผู้ใดเหมาะสม ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น หรือโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งดังกล่าว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรแลองค์การร่วมกัน  โดยการให้ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์งาน ที่บ่อยครั้งนำไปสู่วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า กับกองบริหารงานบุคคล
Comments