9.1 หลักการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล

9) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research)
                            
           นโยบายการวางระบบ/แผนกลยุทธ์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบและการวิจัยทรัพยากรบุคคล HRIS : Auditing and Research ของบุคลากรในหน่วยงาน การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเรียนรู้การทำงานสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ปรับเปลี่ยนพฤติการณ์ต่อการทำงานแบบมืออาชีพ เป็นต้นแบบที่ดี  เริ่มต้นจากการเข้าสู่การจัดการความรู้/วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการทั้งองค์การ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน/องค์การเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เช่น ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
Comments