การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล

การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล

           ศูนย์ตรวจสอบภายในจัดทำการการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency)  สอดคล้องตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง/สากล  โดยประชุมพิจารณาร่วมกันในหน่วยงาน  เมื่อวันที่   กรกฎาคม 2559  โดยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลเดิมนำมาทบทวน  ประกอบด้วย 
                  1.  แผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  2.  การจัดการความรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  4.  การสร้างสรรค์นวัตกรรมการปฏิบัติงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  5.  คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  6.  คู่มือการปฏิบัติงานระดับบุคคล ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  7.  กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างองค์การ  ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                  8.  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
                  9.  แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                10.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
                12.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
           
           ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวนำมาสู่การทบทวนการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency)  ต่อไป  ดังนี้


1. ตารางวิเคราะห์ภายในและภายนอก SWOT Analysis ด้านทรัพยากรบุคคล

       1.1  การวิเคราะห์ภายใน McKinsey 7S Framework  ด้านทรัพยากรบุคคล
McKinsey 7S Framework จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness)
1. กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy)S1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ดังนี้
        8. การส่งเสริมเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าขององค์การ    
       10. การบูรณาการการ การบริหารความเสี่ยง/การบริหารการควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การแห่งคุณภาพ 
       12. การพัฒนาบุคลากร/การศึกษาดูงาน/การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างๆ สู่การพัฒนาตนเอง    
       13. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ  การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำแบบมืออาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
       14. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

S2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ดังนี้
       2. การพัฒนาสู่การจัดการความรู้ เป็นต้นแบบที่ดี 
       3. การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบที่ดี
       4. การพัฒนาสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
       5. การพัฒนาวัฒนธรรม   การบริหารความเสี่ยง/ การบริหารการควบคุมภายใน/ การบริหารการตรวจสอบภายใน ต้นแบบสู่สาธารณชน

 
2. โครงสร้างองค์การ (Structure) S3 โครงสร้างการทำงานตามกระบวนการกระจายอำนาจแบบยืดหยุ่น (อมีบา)
    โดยหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณค่า ประกอบด้วย ฝ่ายงานต่างๆ 3 ฝ่าย คือ      
         1. ฝ่ายด้านบริหารงานทั่วไป
         2. ฝ่ายด้านการตรวจสอบภายใน
         3. ฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศการให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ 
    โดยบุคลากรดำเนินงานตามภาระงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าต่อการพัฒนาปรับปรุงสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเรียนรู้ตลอดชีวิตและไร้พรมแดน และสามารถทดแทนการทำงานกันได้ ทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการสืบทอดตำแหน่งในอนาคตในองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแบบมืออาชีพต่อไป (Succession Plan)

 
3.  ระบบการปฏิบัติงาน (System)S4 ระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ 
      ศูนย์ตรวจสอบภายในจัดวางระบบ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ ภายใต้ กรอบการบริหารจัดการ ดังนี้
        1)  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Strategy)
        2)  การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Management HR/Planning & Strategic) 
             2.1  ปริมาณงาน Work Load Analysis / Work Force Analysis
             2.2  ปริมาณงานตามคุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Job Description / Job Specification
        3) การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน  (Procurement / Employment Process)
        4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน)
       5) การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development)
       6) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline)
       7) การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration)
       8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health)
       9) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations)
     10) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research)

S5 
ระบบนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ 
     ศูนย์ตรวจสอบภายใน  ดำเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รหัส 1230    การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ประเด็นที่ใช้พิจารณา  : 5) การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) และสร้างสรรค์ระบบนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย


4. บุคลากร (Staff) W1 โดยหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณค่า ประกอบด้วย ฝ่ายงานต่างๆ 3 ฝ่าย ที่มีข้อจำกัดด้านการพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ ประกอบด้วย
       1. ฝ่ายด้านบริหารงานทั่วไป/บทบาทหน้าที่
       2. ฝ่ายด้านการตรวจสอบภายใน/บทบาทหน้าที่
       3. ฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศการให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ/บทบาทหน้าที่
    ทั้งนี้ฝ่ายงานต่างๆ อยู่ระหว่างการปรับตัว ปรับพฤติกรรม ค่านิยม การปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  โดยผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในเป็นต้นแบบที่ดีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสารสนเทศการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบให้บุคคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในงานของตนเองอย่างเหมาะสม  
โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากรยังไม่มีเพียงพอต่อภาระงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าต่อการพัฒนาปรับปรุงต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและหยั่งรู้

5.  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)S6 ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยก ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
       โดยส่งเสริมการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นภาพรวมองค์การให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่า ขจัดความสูญเปล่า
W2 ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ทำให้พนักงานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กันที่ยังไม่เหมาะสม
      ทั้งนี้ศูนย์ตรวจสอบภายใน  จึงควรส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกและการศึกษาด้วยตนเองแบบไร้พรมแดนขององค์การเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น  เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพสู่ทักษะความเป็นเลิศอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อคาดหวังว่าบุคลากรสามารถจะเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับต่อการให้คำปรึกษาแนะนำต่อหน่วยรับตรวจได้ ภายใต้ความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์การ

6.  รูปแบบการบริหารจัดการ(Style)S7 ผู้นำมุ่งสร้างคนสร้างงานและเป็นผู้นำมีบารมีบริหารงานภายใต้สถานการณ์  
       โดยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน ประสบความสำเร็จโดยวางโครงสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์การการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานมุ่งสู่การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นเลิศตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
 
7.  ค่านิยมร่วม(Shared values)S8 “LEGAL” & Good and Good Together
       ค่านิยมองค์การ 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดังนี้
       L  = lawful ถูกต้องตามกฎหมาย  
       E  = Efficiency ประสิทธิผลได้ประโยชน์คุ้มค่า  
       G  = Good Service การให้บริการที่ดี  
       A  = Accountability มีสำนึกรับผิดชอบ  
       L  = Learning เรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิตไร้พรมแดน/เพื่อการปฏิบัติงานขององค์การเสมือนจริง   
และ "Good and Good Together" เอาดีกับดีมาต่อกันในด้านการปฏิบัติงานไม่มีที่สิ้นสุด
 
            1.2  การวิเคราะห์ภายใน McKinsey 7S Framework  ด้านทรัพยากรบุคคล-ค่าคะแนนและการถ่วงน้ำหนัก
ที่ ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง) น้ำหนัก (รวม=1)
คะแนน 
(1-5 ระดับ) 
ค่าการถ่วงน้ำหนั
 1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
S1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
     
กลยุทธ์ดังนี้
           8. การส่งเสริมเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าขององค์การ    
         10. การบูรณาการการ การบริหารความเสี่ยง/การบริหารการควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การแห่งคุณภาพ
         12. การพัฒนาบุคลากร/การศึกษาดูงาน/การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างๆ สู่การพัฒนาตนเอง    
         13. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ  การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำแบบมืออาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
         14. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
 
S2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ดังนี้        
          2. การพัฒนาสู่การจัดการความรู้ เป็นต้นแบบที่ดี        
          3. การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบที่ดี        
          4. การพัฒนาสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม        
          5. การพัฒนาวัฒนธรรม   การบริหารความเสี่ยง/ การบริหารการควบคุมภายใน/ การบริหารการตรวจสอบภายใน ต้นแบบสู่สาธารณชน
 
0.1


0.1

3


3

0.3


0.3
 2. โครงสร้างองค์การ (Structure)
S3 โครงสร้างการทำงานตามกระบวนการกระจายอำนาจแบบยืดหยุ่น (อมีบา)      
          โดยหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณค่า ประกอบด้วย ฝ่ายงานต่างๆ 3 ฝ่าย คือ  
                 1. ฝ่ายด้านบริหารงานทั่วไป  
                 2. ฝ่ายด้านการตรวจสอบภายใน  
                 3. ฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศการให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ      
          โดยบุคลากรดำเนินงานตามภาระงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าต่อการพัฒนาปรับปรุงสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเรียนรู้ตลอดชีวิตและไร้พรมแดน และสามารถทดแทนการทำงานกันได้ ทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการสืบทอดตำแหน่งในอนาคตในองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแบบมืออาชีพต่อไป (Succession Plan)

0.1

4

0.4
 3.  ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
S4 ระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ      
          ศูนย์ตรวจสอบภายในจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ ภายใต้ กรอบการบริหารจัดการ ดังนี้        
                 1)  การกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Strategy)          
                 2)  การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Management HR/Planning & Strategic)                                            2.1  ปริมาณงาน Work Load Analysis / Work Force Analysis              
                         2.2  ปริมาณงานตามคุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Job Description / Job Specification                  3) การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน  (Procurement / Employment Process)          
                 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA : Performance Appraisal การวัดคน)        
                 5) การพัฒนากำลังคน (HRD : Human Resource Development)        
                 6) การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน (Discipline)        
                 7) การบริหารค่าตอบแทนในการทำงาน (Compensation Administration)        
                 8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety and Health)        
                 9) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายใน (Labor Relations)                
              10) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบ/ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยทรัพยากรบุคคล (HRIS : Auditing and Research)
S5 ระบบนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ      
         ศูนย์ตรวจสอบภายใน  ดำเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รหัส 1230  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ประเด็นที่ใช้พิจารณา  : 5) การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน    (กรมบัญชีกลาง) และสร้างสรรค์
ระบบนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย


0.1


0.2

3


4

0.30.12
 4. บุคลากร (Staff)
-
   
 5.  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
S6 ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยก ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
         โดยส่งเสริมการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นภาพรวมองค์การให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่า ขจัดความสูญเปล่า

0.2

4

       0.8
 6.  รูปแบบการบริหารจัดการ(Style)
S7 ผู้นำมุ่งสร้างคนสร้างงานและเป็นผู้นำมีบารมีบริหารงานภายใต้สถานการณ์  
         โดยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน ประสบความสำเร็จโดยวางโครงสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์การการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานมุ่งสู่การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นเลิศตามมาตรฐานการบริหารจัดการ

0.1

4

0.4 
 7.  ค่านิยมร่วม(Shared values) 
S8 “LEGAL” & Good and Good Together  
         ค่านิยมองค์การ ศูนย์ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดังนี้  
                 L  = lawful ถูกต้องตามกฎหมาย  
                 E  = Efficiency ประสิทธิผลได้ประโยชน์คุ้มค่า  
                 G  = Good Service การให้บริการที่ดี  
                 A  = Accountability มีสำนึกรับผิดชอบ  
                 L  = Learning เรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิตไร้พรมแดน/เพื่อการปฏิบัติงานขององค์การเสมือนจริง    
          และ "Good and Good Together" เอาดีกับดีมาต่อกันในด้านการปฏิบัติงานไม่มีที่สิ้นสุด

0.1 

4

0.4
 

 1.2  การวิเคราะห์ภายใน McKinsey 7S Framework  ด้านทรัพยากรบุคคล-ค่าคะแนนและการถ่วงน้ำหนัก
ที่ ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน) น้ำหนัก (รวม=1)
คะแนน 
(1-5 ระดับ) 
ค่าการถ่วงน้ำหนั
 4. บุคลากร (Staff)
W1 โดยหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณค่า ประกอบด้วย ฝ่ายงานต่างๆ 3 ฝ่าย ที่มีข้อจำกัดด้านการพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
         ประกอบด้วย
                 1. ฝ่ายด้านบริหารงานทั่วไป/บทบาทหน้าที่  
                 2. ฝ่ายด้านการตรวจสอบภายใน/บทบาทหน้าที่  
                 3. ฝ่ายด้านนวัตกรรมและสารสนเทศการให้คำปรึกษาและแนะนำ/การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ/บทบาทหน้าที่  
          ทั้งนี้ฝ่ายงานต่างๆ อยู่ระหว่างการปรับตัว ปรับพฤติกรรม ค่านิยม การปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  โดยผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบภายในเป็นต้นแบบที่ดีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสารสนเทศการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบให้บุคคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในงานของตนเองอย่างเหมาะสม  
          โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากรยังไม่มีเพียงพอต่อภาระงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าต่อการพัฒนาปรับปรุงต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและหยั่งรู้
 
0.7

4

0.28
 5.  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
W2 ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ทำให้พนักงานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กันที่ยังไม่เหมาะสม
          ทั้งนี้ศูนย์ตรวจสอบภายใน  จึงควรส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกและการศึกษาด้วยตนเองแบบไร้พรมแดนขององค์การเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น  เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพสู่ทักษะความเป็นเลิศอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อคาดหวังว่าบุคลากรสามารถจะเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับต่อการให้คำปรึกษาแนะนำต่อหน่วยรับตรวจได้ ภายใต้ความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์การ

 
0.3
 
4
 
0.12


      
       


Comments